Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 16 mei 2017
1. LVII COSAC, Malta - 28-30 mei 2017

De commissie bespreekt de ambtelijke annotaties bij het programma van de LVII plenaire COSAC en stemmen hiermee in.
De commissie kan zich vinden in de COSAC-conceptconclusies, die verder geen politieke verklaringen bevatten. In dat kader herhaalt zij tevens het eerder ingenomen standpunt: "Overwegende dat deelnemende Kamerleden niet met een mandaat van de commissie aan de COSAC deelnemen, gelet op het feit dat het politieke debat over de tijdens de komende COSAC geagendeerde onderwerpen primair in de nationale parlementen thuishoort, en dat deze onderwerpen daar een gedegen discussie vergen die niet altijd tot politieke consensus leidt of hoeft te leiden, bepleit de commissie terughoudendheid bij het formuleren van (al te stellige) conclusies van de COSAC over de (on)wenselijkheid van Europese maatregelen ter zake van de geagendeerde onderwerpen. Dit hoeft evenwel aan een inhoudelijke gedachtewisseling tijdens de COSAC niet in de weg te staan."

2. Witboek Toekomst van Europa

De commissie neemt kennis van de brief van de regering d.d. 8 mei 2017 inzake de kabinetsappreciatie Witboek over de toekomst van Europa. Ten aanzien van de voorbereiding van het werkbezoek aan Brussel, wenst de commissie in het bijzonder aandacht voor de EMU/financiƫn en voor defensie. Zij verzoekt de staf zowel Eurocommissarissen, als gesprekspartners van het Europees Parlement en van denktanks te benaderen. Ook overigens heeft zij suggesties voor te benaderen gesprekspartners.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman