Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 16 mei 2017
1. 34295 en 34532

Wetsvoorstel grondgebonden groei melkveehouderij en wetsvoorstel Invoering stelsel van fosfaatrechten

De commissie besluit het verslag schriftelijk overleg (34295/3532, H) en de brief van 12 mei 2017 (34295/34532, I) voor kennisgeving aan te nemen.

2. Oprichting Invest-NL

Brief van ministers van EZ, Financiën en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 13 april 2017 in reactie op brief van 14 maart 2017 (verslag schriftelijk overleg 28165, F)

De commissie besluit het agendapunt inbreng schriftelijk overleg inzake Oprichting Invest-NL aan te houden totdat er een nieuw kabinet is. De ministers van EZ, Financiën en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking worden hiervan per brief op de hoogte gesteld. Een conceptbrief zal aan de leden worden voorgelegd per e-mail.

3. Commissiemededeling: Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van de strategie voor de digitale eengemaakte markt

De commissie besluit de Commissiemededeling 'Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van de strategie voor de digitale eengemaakte markt' niet in behandeling te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer