Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 16 mei 2017
1. 34432

Versterking stelsel ter beheersing van legaal wapenbezit

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

2. 34388

Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity

De commissie stelt het nader voorlopig verslag ongewijzigd vast.

3. 33032 / 33514 (R1998), L

De commissie besluit de brief van de minister van V&J, d.d. 9 mei 2017, over het congres Kind en ouder in de 21e eeuw en de kindbijeenkomsten over de aanbevelingen van de Staatscommissie Herijking ouderschap, voor kennisgeving aan te nemen.

4. Voorbereiding op volgend debat over de staat van de rechtsstaat

De commissie besluit aan de Voorzitter van de Eerste Kamer een voorstel voor te leggen betreffende het houden van volgend beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat op een nader te bepalen datum. Een conceptvoorstel daartoe zal in de commissie V&J geagendeerd worden op 23 mei 2017.

5. COM(2017)228

Commissiemededeling: Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van de strategie voor de digitale eengemaakte markt

De commissie besluit de Europese Commissiemededeling COM(2017)228 niet in behandeling te nemen.

6. Mededelingen en informatie

Het lid Van de Ven (VVD) vraagt het ontwerpbesluit Onderzoek in een geautomatiseerd werk, dat bij brief van 10 mei 2017 de Kamer is aangeboden door de staatssecretaris van V&J, te agenderen op 30 mei 2017.

De commissie besluit twee LIMITE-brieven, een discussion paper van 24 april 2017 en een presidency text van 8 mei 2017, te agenderen op 23 mei 2017 (in een gecombineerde vergadering met de commissie I&A/JBZ).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren