Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 30 mei 2017
1. 34588

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van SP (Köhler), PvdA (Beuving) en GroenLinks (Lintmeijer).

2. 34453

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De commissie brengt eindverslag uit. Zij stelt voor het wetsvoorstel op 4 juli 2017 plenair te behandelen.

3. CXXIII - Raming 2018

De commissie brengt blanco eindverslag uit. De Raming kan als hamerstuk door de Kamer worden goedgekeurd.

4. T02030

Toezegging Onderzoek naar handhaving door gemeenten (34.000 VII)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 mei 2017 inzake aanbieding rapport Toezicht en handhaving door gemeenten (34000 VII, G) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T02030 als voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman