Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 30 mei 2017
1.
34512

Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool

Naar aanleiding van de memorie van antwoord (34512, F) stelt de commissie voor om op zo kort mogelijke termijn een mondeling overleg met de staatssecretaris te plannen. Zij verzoekt de griffie de commissie per e-mail te informeren over de datum van het overleg.
De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot na het voorgestelde mondeling overleg.

2.
34656

Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

3.
Toezegging T02371 - Sturen brief inzake de frictiekostenregeling

Brief van de staatssecretaris van OCW van 23 mei 2017 in reactie op brief van 21 april 2017 (verslag nader schriftelijk overleg 32827 / 34459, E)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

4.
Toezegging T02423 - Inschakeling onafhankelijke adviescommissie bij beoordeling bevordering maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef

De commissie besluit toezegging T02423 te registreren en als voldaan aan te merken.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer