Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 6 juni 2017
1. E160003

Voorstel voor een richtlijn inzake de herziening van richtlijn 96/71/EG over de detachering van medewerkers

De commissie besluit voorafgaand aan de Raad van 15 juni 2017 in schriftelijk overleg te treden met de minister van SZW naar aanleiding van de aangepaste ontwerprichtlijn over de detachering van medewerkers (COM(2016)128) en de brief van de regering van 29 mei jl.

De fractie van SP (Don en Köhler) zal op vrijdag 9 juni a.s. schriftelijke inbreng leveren. De fractie van PVV (Kok) verwacht zich hierbij te zullen aansluiten. De conceptbrief wordt ter vaststelling geagendeerd op dinsdag 13 juni 2017. De commissie zal de minister van SZW verzoeken zijn reactie nog voorafgaand aan de Raad van 15 juni as. aan de Eerste Kamer te zenden.

Het lid Van de Ven (VVD) wil graag geïnformeerd worden over de behandeling van de aangepaste ontwerprichtlijn in de Tweede Kamer, tijdens het AO WBSVC van 7 juni 2017.

2. Mededelingen en informatie

De commissie gaat in op het verzoek van de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) om naar aanleiding van het Jaarverslag 2016 van de SVB met de commissie in gesprek te gaan. Het gesprek wordt gepland op dinsdag 11 juli 2017 in de late middag. Leden van de commissie VWS worden eveneens uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren