Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 20 juni 2017
1.
34235 (R2053)

Goedkeuring Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Van Bijsterveld), SP (Ruers), PvdA (Schrijver) en SGP (Van Dijk).

2.
34372

Computercriminaliteit III

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 11 juli 2017.

3.
33542

Vastleggen en bewaren kentekengegevens door politie

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 11 juli 2017.

4.
Voorbereiding volgend beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat

De commissie besluit uit haar midden een voorbereidingsgroep in te stellen voor de verdere voorbereiding van een volgend beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat. Deze groep wordt gevormd door de leden Duthler (VVD), Van Bijsterveld (CDA), Backer (D66) en Ruers (SP).

Ter voorbereiding op het beleidsdebat, dat gevoerd zal worden wanneer een nieuw kabinet gevormd is, zal een deskundigenbijeenkomst georganiseerd worden op een nader te bepalen datum.

5.
34067

Eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg

De commissie stelt voor het verzoek van de minister van Veiligheid en Justitie in te willigen, om de voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel (gepland op 4 juli 2017) aan te houden tot na de vorming van een nieuw kabinet.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren