Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 4 juli 2017
1.
34550 IV / CXIX, Q

De commissie bespreekt de brief van de staatssecretaris van EZ d.d. 23 juni 2017 (34550 IV/CXIX, Q) in reactie op de motie Teunissen c.s. (34550 IV/CXIX, S) over de verschillen tussen beschermingsregimes voor dieren in de Europese en Caribische delen van Nederland. Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de regering kan worden geleverd op 11 juli 2017.

2.
T02383

Toezegging Stappenplan objectieve methodiek sociaal minimum Caribisch Nederland (34.550 IV)

De commissie bespreekt de status van toezegging T02383 (openstaand) en besluit deze te wijzigen in "deels voldaan".

3.
Mededelingen en informatie

De commissie bespreekt de brief van de minister van BZK d.d. 4 juli 2017 inzake het uitstel van de reactie op de afsprakenlijst IPKO juni 2017. De commissie houdt de vinger aan de pols en besluit op 12 september 2017 de laatste stand van zaken te bespreken.

4.
Rondvraag

Op verzoek van het lid De Graaf (D66) zal het verslag van een algemeen overleg over Sint Eustatius, dat op 6 juli 2017 in de Tweede Kamer zal plaatsvinden, in een eerstvolgende commissievergadering worden geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman