Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 4 juli 2017
1.
33.623 EK, N

Motie-Rinnooy Kan (D66) c.s. over het veiligstellen van beloning op minimumloonniveau; Van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht

De conceptbrief in reactie op de brief van de minister van SZW van 26 juni jl. inzake het veiligstellen van een beloning op minimumloonniveau (33.623, N), wordt na een wijziging van de fractie van D66 door de commissie vastgesteld. De fracties van CDA, SP, PvdA en mogelijk GroenLinks, besluiten zich aan te sluiten bij de inhoud van de brief.

2.
T01983

Toezegging Begrip arbeidsvermogen (33.161 / 33.801)

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van SZW van 27 juni 2017 en het hierbij aangeboden rapport 'Arbeidsvermogen Wajong 2015' (33161/33801, M) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T01983 als voldaan aan te merken.

3.
T02390

Toezegging Internetconsultatie begrip second opinion en eventuele aanpassing AMvB (34.375, E)

De commissie besluit de brief van de minister van SZW van 29 juni 2017 inzake de internetconsultatie over de AMvB ter nadere uitwerking van het begrip 'second opinion' (34375, G) voor kennisgeving aan te nemen. Toezegging T02390 wordt als voldaan aangemerkt.

4.
BTW-behandeling bij individualisering pensioenpotjes

Toezeggingen T02240 en T02400; motie-Oomen-Ruijten (34117 / 34320, H)

Naar aanleiding van de conceptbrief aan de staatssecretaris van SZW inzake de BTW-problematiek bij individuele pensioenvoorzieningen besluiten de fracties van de SP en de PVV zich aan te sluiten bij de vragen van de CDA-fractie. De brief wordt aldus door de commissie vastgesteld. De commissie besluit toezegging T02400 als voldaan aan te merken.

5.
Rondvraag

De commissie verzoekt of het voorstel voor een Verordening voor een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP)(COM(2017)343), dat voor procedure is geagendeerd in de commissie Financiƫn, in een gezamenlijke vergadering met de commissie SZW behandeld kan worden. De griffie heeft dit verzoek kenbaar gemaakt in de commissie Financiƫn. Deze commissie heeft besloten de behandeling van het voorstel COM(2017)343 aan te houden tot na de ontvangst van het BNC-fiche en het dan tijdens een gezamenlijke vergadering met de commissie SZW te behandelen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren