Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 11 juli 2017
1. Terugkoppeling bijeenkomst NAVO PA in Belgrado

Het lid Knip (VVD) geeft een korte terugkoppeling van de bijeenkomst in Belgrado.

2. Terugkoppeling OVSE Annual Session in Minsk

Het lid Schrijver (PvdA) geeft een korte mondelinge terugkoppeling van de bijeenkomst in Minsk.

3. Interparlementaire EU conferentie GBVB/GVDB Estland

De nog te benoemen nieuwe commissievoorzitter zal in de gelegenheid worden gesteld aan de conferentie deel te nemen. Daarnaast zal in ieder geval het lid Knapen (CDA) deelnemen. Het lid Schaper (D66) geeft aan beschikbaar te zijn indien de nieuwe commissievoorzitter niet zal deelnemen.

4. Mededelingen en informatie

De commissie besluit de beantwoording van de schriftelijke vragen over de Commissiemededeling Gezamenlijke mededeling: Elementen voor een EU-strategie voor Syriƫ (E170015) na het zomerreces te agenderen.

5. Rondvraag

De commissie besluit op initiatief van het lid Stienen (D66) een expertbijeenkomst te organiseren ten aanzien van het initiatiefvoorstel Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid (34506). Een concreet voorstel hiertoe zal worden geagendeerd na het zomerreces. De expertbijeenkomst zal plaatsvinden in de eerste helft van oktober.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk