Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 11 juli 2017
1. 34555, E

Verslag van een nader schriftelijk overleg over het verschil tussen bepaald en onbepaald elders verzekerd deel bij pensioenen in eigen beheer

De commissie besluit de brief van de regering van 27 juni 2017 inzake het verschil tussen een bepaald en een onbepaald elders verzekerd deel bij een pensioen in eigen beheer (PEB) (34555, E) voor kennisgeving aan te nemen.

2. COM(2017)292

Commissiemededeling over de tussentijdse evaluatie van het actieplan kapitaalmarktenunie (KMU)

De commissie besluit om enkele concrete voorgestelde maatregelen, die volgen uit de tussentijdse evaluatie van het actieplan kapitaalmarktunie (COM(2017)292), in behandeling te nemen. Het betreft het voorstel voor een richtlijn inzake transparantieregels voor intermediairs bij fiscale planning (COM(2017)335), waarvoor de fracties op 12 september 2017 zullen leveren. Tevens gaat het om het voorstel voor een verordening inzake een pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP) (COM(2017)343). Tijdens de vergadering van 4 juli jl. heeft de commissie al besloten dit voorstel voor een verordening aan te houden tot na de ontvangst van het BNC-fiche en het dan in een gecombineerde vergadering met de commissie SZW voor procedure te behandelen.

3. T02394

Toezegging Toezending brief over stabilisatie zorgpremies en het benutten van de reserves van zorgverzekeraars daarbij (34.550)

De commissie besluit de brief van de regering van 4 juli 2017 inzake de stabilisatie van zorgpremies en het benutten van de reserves van zorgverzekeraars daarbij (29689,I), voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02394 als voldaan aan te merken.

4. T02288

Toezegging proportionaliteit implementatie Moeder-dochterrichtlijn en onoplosbare gevallen bij de Belastingdienst Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015

De conceptbrief aan de regering inzake de anti-hybridebepaling in de Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015 (34306) wordt na enkele tekstuele aanpassingen van de leden van de CDA-fractie vastgesteld. De leden van de VVD-fractie sluiten zich aan bij de inhoud van de brief

5. Verzoek rapporteurs Europees Parlement voor een gesprek over de CCTB- en CCCTB-voorstellen (E160043 en E160044)

De leden Van de Ven (VVD), Van Rij (CDA), Backer (D66) en Köhler (SP) zullen op woensdag 27 september in de namiddag in gesprek gaan met de rapporteurs van het Europees Parlement over de CCTB- en CCCTB-voorstellen van de Europese Commissie.

6. Terugkoppeling werkgroep uitvoeringstoets

De commissie spreekt haar waardering uit voor de werkzaamheden die de leden van de werkgroep uitvoeringstoets tot nu toe hebben verricht en geeft enkele aandachtspunten mee voor de vervolgactiviteiten. De griffie zal de komende periode enkele (vervolg)gesprekken met deskundigen plannen voor na het zomerreces.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren