Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 11 juli 2017
1. Voortgang stelsel Omgevingswetgeving

Brief van de minister van I&M van 5 juli 2017 (33118, AC)

De commissie besluit ten aanzien van toezegging T02440 de status op 'deels voldaan' te zetten, in afwachting van de toegezegde informatie over de planning die na de zomer de Kamer wordt toegezonden.

De commissie besluit ten aanzien van toezegging T02437 de status op 'deels voldaan' te zetten, in afwachting van de toegezegde nadere informatie over de interbestuurlijke besluiten over realisatie van informatieproducten die de Kamer wordt toegezonden.

2. Toezeggingen T02430, T02432, T02435, T02436 en T02441

De commissie besluit ten aanzien van de toezeggingen T02430, T02432, T02435, T02436 en T02441 - die gedaan zijn tijdens het plenaire debat over de ontwerpbesluiten Omgevingswet en waarop in de brief van de minister van I&M van 5 juli jl. (33118, AC) een toelichting wordt gegeven - als openstaand te beschouwen in afwachting van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over de ontwerpbesluiten en het nader rapport.

3. Voortgang actieplan voor de bouw (toegankelijkheid gebouwen voor personen met een beperking)

Brief - met afschrift brief aan de Tweede Kamer - van de minister van BZK van 6 juli 2017 (33118 / 24170, AD)

De commissie besluit de brief van 6 juli 2017 voor kennisgeving aan te nemen.

4. Aanbieding rapporten onderzoek en evaluatie wet VTH

Brief van de staatssecretaris van I&M van 6 juli 2017 (33872, E)

De commissie besluit op 12 september 2017 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer