Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 11 juli 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging De tekst van artikel 8.7 van het Besluit kwaliteit leefomgeving aanpassen op het punt van 'verzekerd' (33.118) (T02436)

- Toezeggingen T02430, T02432, T02435, T02436 en T02441

De commissie besluit ten aanzien van de toezeggingen T02430, T02432, T02435, T02436 en T02441 - die gedaan zijn tijdens het plenaire debat over de ontwerpbesluiten Omgevingswet en waarop in de brief van de minister van I&M van 5 juli jl. (33118, AC) een toelichting wordt gegeven - als openstaand te beschouwen in afwachting van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over de ontwerpbesluiten en het nader rapport.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer