Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 11 juli 2017
1. 34372

Computercriminaliteit III

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Van de Ven), CDA (Hoekstra), D66 (Bredenoord), SP (Gerkens) en GroenLinks (Strik).

2. 33542

Vastleggen en bewaren kentekengegevens door politie

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van D66 (Bredenoord), SP (Wezel), PvdA (Schrijver) en GroenLinks (Strik).

3. 34388

Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel als hamerstuk af te doen op 11 juli 2017.

4. T02356

Toezegging De aangenomen motie EK 34485 VI, D betrekken bij een samenhangende analyse van de strafrechtketen (34.485 VI)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 12 september 2017.

5. T01227

Brief van de minister van Veiligheid en Justitie (V&J) in het kader van de toezeggingen T01227 en T01228 met de evaluatie van deze wet; Wet griffierechten burgerlijke zaken

De commissie besluit de toezegging als voldaan te beschouwen en de evaluatie van het wetsvoorstel te betrekken bij het volgend beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat, dat op een nader te bepalen datum zal plaatsvinden.

6. T02452

Toezegging Toezending brief van staatssecretaris van Financi├źn over fiscaliteit inzake huwelijksvermogensregime (33.987)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.

7. Voorbereiding debat Staat van de rechtsstaat II

De voorbereidingsgroep betreffende het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat geeft een terugkoppeling uit twee voorbereidende bijeenkomsten.

Op 26 september 2017 vindt een besloten gesprek plaats met een aantal deskundigen ter voorbereiding op een deskundigenbijeenkomst die op een nader te bepalen datum zal plaatsvinden in het najaar, mits er een regeerakkoord is. De deskundigenbijeenkomst dient ter voorbereiding op het beleidsdebat, dat ook op een nader te bepalen datum zal plaatsvinden.

8. 34218

Wet continuïteit ondernemingen I

De commissie neemt kennis van de uitstelbrief van de minister van Veiligheid en Justitie van 6 juli 2017 en wacht de toegezegde beantwoording van de nadere vragen over het wetsvoorstel, die na het zomerreces verwacht kan woorden, af.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren