Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 11 juli 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Arib Wet Kinderombudsman (31.831)

- T01211 - Evaluatie Wet Kinderombudsman

Brief - met bijlage - van de staatssecretaris van VWS van 6 juli 2017 (31831, C)

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van VWS voor kennisgeving aan en beschouwt de toezegging T01211 daarmee als voldaan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer