Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 12 september 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Het toezenden van de evaluatie van de omgevingsdiensten aan de Kamer voor het zomerreces (33.118) (T02433)

- Toezegging T02433 - Toezending evaluatie omgevingsdiensten voor het zomerreces

Brief van de staatssecretaris van I&M van 6 juli 2017 (33872, E)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van CDA (Flierman), PvdA (Verheijen) en GroenLinks (Vos). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

Voorts besluit de commissie de toezegging als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer