Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 12 september 2017
1. 34550 VI, U

De commissie besluit de brief van de minister van Veiligheid en Justitie - d.d. 19 juli 2017 - over de doorberekening van toezichts- en handhavingskosten aan het bedrijfsleven, voor kennisgeving aan te nemen.

2. T02356

Toezegging De aangenomen motie EK 34485 VI, D betrekken bij een samenhangende analyse van de strafrechtketen (34.485 VI)

De commissie besluit de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 4 juli 2017 voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.

3. T02309

Toezegging Informeren over spreekrecht bij TBS-zittingen (34.082)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 26 september 2017.

4. 34550 VI, V

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die aan de Eerste Kamer zijn gedaan; Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2017

De commissie neemt de ambtelijke adviezen ten aanzien van de status van de toezeggingen over.

De volgende toezeggingen worden als voldaan beschouwd: T02005 en T002281.

Bij de volgende toezeggingen wordt de deadline verplaatst naar 1 januari 2018: T00498, T00499, T00502, T01075, T01659, T01662, T02051, T02353, T02355, T02385 en T02453.

Bij de volgende toezeggingen wordt de deadline verplaatst naar 1 juli 2018: T01567, T01774 en T02287.

Bij de volgende toezegging wordt de deadline verplaatst naar 1 januari 2019: T01914.

Bij de volgende toezegging wordt de deadline verplaatst naar 1 juli 2019: T02308.

5. Verzoek tot ontvangst Italian Parliamentary Commission against organized crime

De commissie besluit in te stemmen met het verzoek tot ontvangst van de Italian Parliamentary Commission against organized crime op 26 september 2017. De leden Duthler (VVD), Schouwenaar (VVD) en Hoekstra (CDA) zullen aansluiten bij dit gesprek.

Voorts besluit de commissie een brief aan de minister van Veiligheid en Justitie te sturen met het verzoek enige achtergrondinformatie te geven ter voorbereiding op de ontmoeting met de Italian Parliamentary Commission against organized crime.

6. Rondvraag

Het lid Van Dijk (SGP) vraagt de commissie of zij in kan stemmen met het neerleggen van een verzoek bij de minister van Veiligheid en Justitie om het advies van het Openbaar Ministerie betreffende de zaak van een pornofilm die opgenomen is in de Sint Jozef- of Heuvelkerk te Tilburg, de Kamer te doen toekomen. De commissie stemt ermee in.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren