Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 26 september 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid (34.506)

-
Mededelingen en informatie

Het lid Overbeek (SP) overweegt vragen te stellen over de Europese voorstellen COM(2017)494/F1, COM(2017)492/F1 en COM(2017)487/F1. Dit punt komt terug in de volgende commissievergadering.

Het lid Faber-Van de Klashorst (PVV) geeft aan per brief een aanvullende technische vraag te stellen aan de regering over het Initiatiefvoorstel-Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid (34506). De commissie besluit om deze vraag via de griffie door te geleiden naar de regering.