Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 26 september 2017
1.
34677

Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek inzake de Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties (34677) te houden op dinsdag 10 oktober 2017.

2.
34550 IX, H

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de verslagen ten behoeve van de beoordeling van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van de zelfstandige bestuursorganen De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De commissie besluit het verslag van het schriftelijk overleg inzake de verslagen van DNB en AFM, van 28 augustus 2017(34.550, IX, H), voor kennisgeving aan te nemen.

3.
34550 IX, I en 34785, A

Brief van de staatssecretaris van Financiën over fiscale moties en toezeggingen; Belastingplan 2018; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de stand van zaken met betrekking tot (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2017

De commissie neemt kennis van de brief van de minister van Financiën met reactie op het toezeggingenrappel (34550 IX, I), alsmede van de brief van de staatssecretaris van Financiën inzake fiscale moties en toezeggingen (34785, A) en besluit het ambtelijk voorstel voor afdoening van de toezeggingen te volgen. De toezeggingen T02313, T02367, T02395 en T02399 worden als voldaan beschouwd.

4.
Commissievoorstellen Kapitaalmarktunie: COM(2017)542, COM(2017)539, COM(2017)538, COM(2017)537 en COM(2017)536

De commissie besluit de EU-voorstellen COM(2017)542, COM(2017)539, COM(2017)538, COM(2017)537 en COM(2017)536, opnieuw te agenderen na ontvangst van de betreffende BNC-fiches.

5.
Mededelingen en informatie

Het lid Vos (GL) vraagt of het mogelijk is om de technische briefing over het Belastingplan 2018, gepland op 21 november 2017, te verplaatsen, zodat deze niet gelijktijdig met de Algemene Financiële Beschouwingen plaatsvindt. De commissie constateert dat de datum voor de Algemene Financiële Beschouwingen nog onder voorbehoud is en afhankelijk van de ontwikkelingen rond de kabinetsformatie. De commissie besluit deze ontwikkelingen af te wachten.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren