Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 26 september 2017
1.
34678

Wet invoering associate degree-opleiding

De commissie brengt eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

2.
Toezegging T01767

Toezegging Ervaringen docenten betrekken bij evaluatie (33.519)

De brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 september 2017 inzake evaluatie experiment prestatiebekostiging (33519, M) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T01767 als voldaan.

3.
34264, M (motie-Bikker c.s.) / toezeggingen T02227 en T02218

Toezegging Levensbeschouwelijke programmering (34.264); Toezegging Aanscherping publieke mediaopdracht (34.264); Motie-Bikker (ChristenUnie) c.s. over het opnemen van budget en ruimte in de prestatieovereenkomst tussen de regering en de NPO voor levensbeschouwelijke programmering; Toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst

De commissie besluit bespreking van de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 september 2017 inzake afschrift brief Implementatie wijziging Mediawet 2008 en Prestatieovereenkomst NPO 2017-2020 (34264, AE) aan te houden tot 3 oktober 2017. Daarop vooruitlopend stelt zij vast dat de doorlopende toezegging T02227 open blijft staan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman