Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 26 september 2017
1.
Verplicht eigen risico zorgverzekering 2018

Brief van de minister van VWS van 21 september 2017 (29689, J)

De commissie neemt kennis van de brief van 21 september jl. (29689, J) met het verzoek om ten aanzien van het wetsvoorstel over het ongewijzigd blijven van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018 (34792), een spoedprocedure te hanteren. Zodra dit wetsvoorstel de Eerste Kamer bereikt, zal het in een extra commissievergadering voor procedure geagendeerd worden.

2.
34630

Wijziging van de Wet BIG in verband met het opnemen van de physician assistant en de verpleegkundig specialist en een tijdelijk register voor experimenteerberoepen

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

3.
34623

Verlenging en wijziging van de Tijdelijke wet ambulancezorg

De commissie stelt het nader voorlopig verslag ongewijzigd vast.

4.
Ministerieel Plan Bloedvoorziening 2018-2020

De commissie neemt de brief van de minister van VWS van 14 september 2017 (29447, H) voor kennisgeving aan.

5.
Werkprogramma 2018-2020 Nederlandse Sportraad

De commissie neemt de brief van de minister van VWS van 15 september 2017 met het werkprogramma (30234, G) voor kennisgeving aan.

6.
Rondvraag

De brief van de minister van VWS van 21 september 2017 (33506, K) met de reactie op het nader voorlopig verslag van de Wijziging van de Wet donorregistratie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem, wordt geagendeerd zodra de nadere memorie van antwoord van de initiatiefnemer is ontvangen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer