Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 3 oktober 2017
1.
34218

Wet continuïteit ondernemingen I

De commissie besluit, naar aanleiding van de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 28 september 2017, op 24 oktober 2017 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

2.
33542

Vastleggen en bewaren kentekengegevens door politie

De commissie stelt voor het plenaire debat over het wetsvoorstel op 31 oktober 2017 te houden.

3.
Werkbezoek aan de Nationale Politie in het kader van het wetsvoorstel Computercriminaliteit III

De commissie bespreekt de onderwerpen die zij graag behandeld wil zien tijdens het werkbezoek aan de Nationale Politie in het kader van het wetsvoorstel Computercriminaliteit III.

4.
Mededelingen en informatie

Het lid Wezel (SP) verzoekt de brief van de minister van Veiligheid en Justitie, d.d. 25 september 2017, over de voortgang van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering, voor bespreking te agenderen op 10 oktober 2017.

De commissie bespreekt de inbreng van de fractie van de VVD (Duthler) ten aanzien van het richtlijnvoorstel betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud (E150042). De fractie van de SP (Ruers) geeft aan graag aan te sluiten bij de inbreng. De commissie besluit dat uiterlijk 4 oktober 2017 om 12.00 uur fracties zich nog kunnen aansluiten bij de inbreng of op- of aanmerkingen kunnen aanleveren.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren