Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 10 oktober 2017
1. 34775 VI / 29279, B

Brief inzake voortgangsrapportage modernisering Wetboek van Strafvordering; Rechtsstaat en Rechtsorde

De commissie besluit op 31 oktober 2017 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

2. Voortgang voorbereiding debat over de Staat van de Rechtsstaat II

De commissie bespreekt het deskundigengesprek van 26 september jl. over de staat van de rechtsstaat na. Besloten wordt op 31 oktober 2017 te spreken over de verdere voorbereiding van de openbare deskundigenbijeenkomst en het beleidsdebat.

3. Rondvraag

Het lid Duthler (VVD) merkt op dat in het inwerkingtredingsbesluit van de Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity staat dat met uitzondering van de artikelen 5 tot en met 8, de wet in werking treedt met ingang van 1 oktober 2017. Zij stelt voor schriftelijke vragen te stellen over deze gedeeltelijke inwerkingtreding. De commissie stemt hiermee in.

Het lid Van Dijk (SGP) vraagt naar de beantwoording van de brief over het toesturen van het OM-advies betreffende de zaak van een pornofilm die opgenomen is in de Sint Jozef- of Heuvelse kerk te Tilburg. Ambtelijk wordt meegedeeld dat het ministerie van Veiligheid en Justitie verwacht deze week een reactie te kunnen sturen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren