Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 24 oktober 2017
1.
34674

Verzamelwet pensioenen 2017

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op een nader te bepalen datum na het aantreden van de nieuwe minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tevens verzoekt de commissie de griffie na te gaan of er aanleiding is om deze plenaire behandeling met enige spoed te laten plaatsvinden.

2.
Rondvraag

Het lid Oomen (CDA) wijst op het verslag van een schriftelijk overleg dat de commissie Financiƫn van de Tweede Kamer voerde met de staatssecretaris van Financiƫn over de voortgang van het onderzoek naar aanleiding van de motie van het lid Omtzigt over het opleggen van btw voor beleggen bij pensioenfondsen en bij beheersdiensten (Kamerstuk II 21 501-7, nr. 1464). De commissie besluit het onderwerp te blijven volgen en hierover in schriftelijk overleg te treden met de nieuwe regering indien hier aanleiding toe is.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren