Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 31 oktober 2017
1. 34257

Vergoeding van affectieschade

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Duthler) en CDA (Van Rij).

2. 34775 VI / 29279, B

Brief inzake voortgangsrapportage modernisering Wetboek van Strafvordering; Rechtsstaat en Rechtsorde

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van SP (Wezel). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

3. 34775 VI, D

Inbreng voor nader schriftelijk overleg over het advies van het Wetenschappelijk Bureau van het Openbaar Ministerie wordt geleverd door de fractie van SGP (Van Dijk). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

4. Rapport evaluatie puntenstelsel gefinancierde rechtsbijstand (Commissie Van der Meer)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 14 november 2017.

5. Voorbereiding debat over de Staat van de Rechtsstaat II

De voorbereidingsgroep betreffende het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat geeft een terugkoppeling uit de voorbereidende bijeenkomst van eerder in de middag. Naar aanleiding hiervan besluit de commissie een drie uur durende deskundigenbijeenkomst te houden op 6 februari 2018. Een achttal deskundigen zal voor deze bijeenkomst uitgenodigd worden. De twee thema's die aan bod zullen komen zijn: de positie van de burger in de rechtsstaat en de positie van de rechterlijke macht binnen de trias politica.

Op 14 november 2017 zal een uitnodigingsbrief vastgesteld worden. Uiterlijk 10 november 2017 zullen commissieleden vragen aanleveren bij de griffie die ter voorbereiding aan de deskundigen gestuurd kunnen worden.

6. Rondvraag

De commissievoorzitter deelt mee dat de heer Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, het aanbod heeft gedaan de commissie V&J bij te praten over Europese privacywetgeving en de uitvoering en implementatie daarvan. De commissie besluit op dit aanbod in te gaan en verzoekt de staf na te gaan wanneer de heer Wolfsen in de gelegenheid is een bezoek te brengen aan de commissie. De commissie spreekt de voorkeur uit voor 21 november 2017 of 5 of 12 december 2017.

Het lid Ruers (SP) geeft op voorhand aan dat de fractie van de SP de behoefte heeft aan plenair debat over de begroting van Justitie en Veiligheid 2018. Dit debat zal op een nader te bepalen datum plaatsvinden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren