Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 7 november 2017
1.
T02479

Toezegging informeren Kamer over eventuele noodzaak of wenselijkheid tot aanpassing van het huidige regime inzake de fiscale eenheid

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering is geleverd door de fractie van het CDA (Van Rij). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd, zodat fracties zich desgewenst kunnen aansluiten bij de inhoud ervan.

2.
Pakket Belastingplan 2018 en Algemene financiële beschouwingen

Met inachtneming van het - naar verwachting - gewijzigde tijdschema voor de behandeling van het pakket Belastingplan 2018 in de Tweede Kamer, besluit de commissie de aanvankelijke planning voor de behandeling van het pakket Belastingplan 2018 in de Eerste Kamer eveneens te herzien. De technische briefing over het pakket Belastingplan zal vooralsnog plaatsvinden op 28 november 2017, op dinsdag 5 december 2017 zal het verslag inzake het pakket Belastingplan 2018 worden vastgesteld, waarna op dinsdag 12 december 2017 (in combinatie met de Algemene financiële beschouwingen) de plenaire behandeling zal plaatsvinden. De commissie besluit de inbrengdatum voor de schriftelijke voorbereiding van de Afb vast te stellen op dinsdag 21 november 2017.

3.
Briefing Algemene Rekenkamer inzake rapport 'Toezicht op banken in Nederland: Uitvoering prudentieel toezicht op middelgrote en kleine banken door DNB' [niet afgerond]

De commissie stemt in met voorstel van de Algemene Rekenkamer om op dinsdag 30 januari 2018 in de late middag een briefing te verzorgen over het rapport 'Toezicht op banken in Nederland: Uitvoering prudentieel toezicht op middelgrote en kleine banken door DNB'.

4.
COM(2017)547: Een eerlijk en efficiënt belastingstelsel in de EU voor de digitale eengemaakte markt

De commissie besluit de behandeling van het agendapunt een week aan te houden, tot de vergadering van dinsdag 14 november 2017.

5.
Mededelingen en informatie

De commissie neemt nota van de geplande datum voor het kennismakingsgesprek met de nieuwe minister en de nieuwe staatssecretaris van Financiën.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren