Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 5 december 2017
1.
Pakket Belastingplan 2018

De fracties van VVD (Van de Ven), CDA (Van Rij), D66 (Backer), PVV (Van Strien), SP (Köhler), PvdA (Sent), GroenLinks (Vos), ChristenUnie (Ester), 50PLUS (Nagel) en SGP (Schalk) leveren inbreng voor het verslag inzake het pakket Belastingplan 2018 inclusief het voorstel tot de geleidelijke uitfasering van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld.

2.
34583

Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014

De commissie besluit, op verzoek van de fractie van D66 (Prast), op vrijdag 8 december 2017 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag. De griffie zal in de tussentijd nagaan in hoeverre het wetsvoorstel spoedeisend is.

3.
Commissievoorstellen Kapitaalmarktunie: COM(2017)542, COM(2017)539, COM(2017)538, COM(2017)537 en COM(2017)536

De commissie besluit de Europese voorstellen met betrekking tot de kapitaalmarktunie opnieuw voor bespreking te agenderen op dinsdag 19 december 2017. Naar aanleiding van de voorstellen zullen de leden Knip (VVD) en Rinnooy Kan (D66) in samenwerking met de griffie een voorstel doen voor een deskundigenbijeenkomst over het onderwerp.

De commissie besluit tevens, naar aanleiding van de op 27 november jl. ontvangen geannoteerde agenda voor de vergadering van de Eurogroep/ECOFIN, in schriftelijk overleg te treden met de minister van Financiën over de informatievoorziening aan de Eerste Kamer inzake Europese voorstellen. De griffie zal hiertoe een concept-brief opstellen en deze aan de commissie voorleggen.

Het lid Postema (PvdA) brengt tot slot nogmaals de uitnodiging van de Tweede Kamer en de Provincie Limburg onder de aandacht voor een openbaar rondetafelgesprek over het Witboek over de toekomst van Europa, op maandag 11 december in Maastricht. Eventuele achtergronddocumenten bij deze bijeenkomst zullen door de griffie aan de leden worden verstuurd.

4.
COM (2017)591 en COM(2017)592

Kabinetsreactie publicaties bankenunie

De commissie besluit de voorstellen COM(2017)591 en COM(2017)592, alsmede de kabinetsreactie op beide publicaties, opnieuw voor bespreking te agenderen op dinsdag 19 december 2017.

5.
Mededelingen en informatie

Het lid Van de Ven (VVD) geeft aan het Verslag van het Financieel Stabiliteitscomité, dat de minister van Financiën op 22 november jl. aan de Eerste Kamer heeft gezonden, op 19 december 2017 te willen agenderen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren