Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 12 december 2017
1.
Toezegging Periodieke informatie wetten sociaal domein (T01932)

Brief van 4 december 2017 inzake de tweede overall rapportage sociaal domein (34775 VII, A en bijlagen)

De commissie besluit op 23 januari 2018 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg, mede gelet op de voor 2018 voorziene evaluaties van de Jeugdwet en de Wmo 2015.

2.
Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat

De commissie constateert na een korte inventarisatie dat er vooralsnog geen behoefte bestaat aan een begrotingsdebat.

3.
Mededelingen en informatie

De plenaire behandeling van het initiatiefvoorstel voor een actief donorregistratiesysteem (33506) staat onder voorbehoud op de agenda van 30 januari 2018, omdat de nota naar aanleiding van het verslag van de initiatiefneemster nog niet is ontvangen. Tijdens de Algemene politieke beschouwingen is toegezegd dat de Kamer de kabinetsreactie op het WRR-rapport 'Weten is nog geen doen' ruim voor de behandeling van het initiatiefvoorstel tegemoet kan zien.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer