Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 19 december 2017
1. 34674

Verzamelwet pensioenen 2017

Naar aanleiding van de brief van de minister (34.674, H) besluit de commissie de regering schriftelijk te verzoeken op de hoogte te worden gehouden over de voortgang van de toezegging inzake de AOW-overbruggingsproblematiek. Een conceptbrief wordt per e-mail voorgelegd aan de leden van de commissie. Het wetsvoorstel verzamelwet pensioenen 2017 kan hedenavond worden afgedaan als hamerstuk.

2. E170021

Voorstel voor een richtlijn betreffende evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers

De fractie van de SGP (Schalk) levert inbreng voor schriftelijk overleg met de regering over het voorstel voor een richtlijn betreffende evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en de op 6 november 2017 ontvangen brief van de Europese Commissie hierover (34.719, C). De conceptbrief zal per e-mail worden voorgelegd aan de leden van de commissie.

3. 34775, P

Brief van de minister van SZW 'Naar een nieuwe balans op de arbeidsmarkt'; Miljoenennota 2018

De commissie besluit de brief van de minister van SZW met betrekking tot de arbeidsmarkt (34. 775, P) van 15 december 2017 voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging, zoals gedaan bij de Algemene Politieke Beschouwingen 2017, als voldaan te registreren, onder het voorbehoud dat ook de leden van de fractie van de PvdA zich in dit besluit kunnen vinden. De griffie zal dit op korte termijn nagaan.

4. Uitnodiging Ambassadeursconferentie

Enkele leden geven aan belangstelling te hebben voor deelname aan de ambassadeursconferentie op 1 februari 2018. De commissie besluit de uitnodiging opnieuw te agenderen op dinsdag 16 januari 2018, teneinde meerdere leden de gelegenheid te geven zich voor de conferentie aan te melden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren