Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 6 februari 2018
1.
34739

Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 13 februari 2018.

2.
34627

Voortgang energietransitie

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 20 februari 2018.

3.
Wetgevingsagenda energietransitie

Brief van de minister van EZK van 11 december 2017 (30196, G)

De commissie besluit de brief van de minister van EZK van 11 december 2017 (30196, G) voor kennisgeving aan te nemen.

4.
Aanpak Klimaatwet en Klimaat- en Energieakkoord

Brief van de minister van EZK van 8 december 2017 (32813, A)

De commissie besluit de brief van de minister van EZK van 8 december 2017 (32813, A) voor kennisgeving aan te nemen.

5.
Evaluatie Topsectorenaanpak

Brief van 27 juli 2017 inzake evaluatie Topsectorenaanpak (TK 32637, 289)

De commissie besluit op 20 februari 2018 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van 27 juli 2017 inzake evaluatie Topsectorenaanpak (TK 32637, 289).

6.
Plan van aanpak mestfraude

Brief van de minister van LNV van 20 december 2017 (33037, I)

De commissie besluit op 6 maart 2018 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg naar aanleiding van het plan van aanpak mestfraude (33037, I). Tegelijkertijd zal inbreng geleverd worden voor schriftelijk overleg over de brief van de minister van LNV van 22 december 2017 inzake aanbieding van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (33037, J).

7.
Aanbieding zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (2018-2021)

Brief - met bijlagen - van de minister van LNV van 22 december 2017 (33037, J)

De commissie besluit op 6 maart 2018 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister van LNV van 22 december 2017 inzake aanbieding van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (33037, J). Tegelijkertijd zal inbreng geleverd worden voor schriftelijk overleg inzake het plan van aanpak mestfraude (33037, I).

8.
Verplichte winkelopenstelling

Afschrift van brief van 12 december 2017 aan de Tweede Kamer inzake verplichte openstelling winkels (34647, C)

De commissie besluit het afschrift van de brief van 12 december 2017 aan de Tweede Kamer inzake verplichte openstelling winkels (34647, C) voor kennisgeving aan te nemen.
Voorts besluit zij het onlangs aangekondigde (TK 34647, 4) wetsvoorstel af te wachten en toezegging T02484 als voldaan aan te merken.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer