Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 6 maart 2018
1.
Brexit

De Tweede Kamerrapporteurs Brexit, Mulder (VVD) en Omtzigt (CDA), doen mondeling verslag van hun bevindingen tot dusver inzake Brexit. De rapporteurs nodigen de commissieleden uit deel te nemen aan de hoorzittingen en de werkbezoeken die de Tweede Kamer in dit kader zal organiseren.

2.
Datum en onderwerpen Algemene Europese Beschouwingen 2018

De commissie zal de Kamervoorzitter voorstellen de Algemene Europese Beschouwingen te verplaatsen naar 10 april en daarvoor zowel de minister van Buitenlandse Zaken als die van Financiën uit te nodigen. Verder uitstel is niet gewenst.

3.
Draft Copenhagen Declaration

De commissie bespreekt de concept-Copenhagen Verklaring en besluit het agendapunt aan te houden in afwachting van de kabinetsappreciatie.

4.
E170037

Commissiemededeling: Groei en cohesie stimuleren in grensregio's van de EU

De commissie bespreekt de brief van de regering van 22 februari 2018 inzake 'Groei en cohesie stimuleren in grensregio's van de EU' (VSO, EK 34.894, A). De leden van de fractie van de PvdA geven aan inbreng te willen leveren voor nader schriftelijk overleg. De commissie stelt de inbrengdatum op 27 maart 2018.

5.
Toekomst van Europa

Voorstellen voor Europese institutionele aspecten

De leden van de fractie van de PVV (Faber-Van de Klashorst) leveren inbreng voor schriftelijk overleg met de regering over het Commissieverslag inzake de toepassing van Richtlijn 94/80/EG over actief en passief kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen (COM(2018)44).

6.
COSAC-questionnaire

De commissie bespreekt de ambtelijk voorbereide antwoorden op de COSAC-questionnaire voor het 29ste halfjaarlijkse COSAC rapport en stelt deze vast.

7.
Strategie Westelijke Balkan

De commissie bespreekt de Commissiemededeling 'Een geloofwaardig vooruitzicht op toetreding en een grotere EU-betrokkenheid bij de Westelijke Balkan' (COM(2018)65) en het daarbij horende BNC-fiche en besluit om in schriftelijk overleg te treden. De inbrengdatum wordt gesteld op 27 maart 2018.

8.
Plenaire sessie Beneluxparlement

De Voorzitter van het Beneluxparlement, André Postema (PvdA), geeft een mondelinge toelichting op het programma van de plenaire voorjaarssessie van het Beneluxparlement dat zal plaatsvinden op 23-24 maart 2018.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman