Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 6 maart 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring Protocol tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (33.873 (R2026))

-
Draft Copenhagen Declaration

De commissie bespreekt de concept-Copenhagen Verklaring en besluit het agendapunt aan te houden in afwachting van de kabinetsappreciatie.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman