Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 6 maart 2018
1.
34746

Versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 17 april 2018.

2.
34.775 VI, M

Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming met afschrift van brief aan de Tweede Kamer ter aanbieding van het rapport over functioneren OM in relatie tot de Bopz;

De commissie stelt de geagendeerde brief vast en besluit deze aldus te verzenden.

3.
T02453

Toezegging Het informeren van de Kamer over de uitkomst van het onderzoek en eventuele maatregelen inzake huiselijk of eergerelateerd geweld (34.236)

De commissie stelt de geagendeerde brief vast en besluit deze aldus te verzenden.

4.
T02386

Toezegging Informeren over voornemen inwerkingtreding nationale strafbaarstelling van misdrijf agressie in Wet internationale misdrijven (33.865 / 33.866)

De commissie besluit de brief van de minister van Justitie en Veiligheid, d.d. 23 februari 2018, voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.

5.
Mededelingen en informatie

De commissie besluit het wetsvoorstel Wijziging van Faillissementswet en enige andere wetten in verband met het moderniseren van de faillissementsprocedure (Wet modernisering faillissementsprocedure) (34740) - dat heden op de termijnbrief staat - voor procedure te agenderen op 13 maart 2018.

Voorts besluit de commissie een brief te sturen aan het ministerie van Justitie en Veiligheid met het verzoek een planning toe te sturen ten aanzien van de beantwoording van de vragen die gesteld zijn bij verschillende wetsvoorstellen die in behandeling zijn bij de commissie.

Verder besluit de commissie in schriftelijk overleg te treden naar aanleiding van de aan de Tweede Kamer toegezonden brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 22 februari 2018, over de meerjarenagenda inzake het slachtofferbeleid (TK 33552, 43). Inbreng voor dit overleg wordt geleverd op 13 maart 2018.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren