Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 13 maart 2018
1.
34716

Initiatiefvoorstel-Jetten Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek aan te houden. Zij overweegt eerst een expertmeeting te houden. Fracties kunnen uiterlijk vrijdag 16 maart 2018, 12:00 uur, voorstellen bij de commissiegriffier indienen inzake:

- de gewenste datum van de expertmeeting;
- de te horen deskundigen;
- de aan de deskundigen voor te leggen vragen.

2.
34854

Intrekking van de Wet raadgevend referendum

De commissie besluit de expertmeeting over het wetsvoorstel op 27 maart 2018 te houden, bij voorkeur van 14:00-15:30 uur. De bijeenkomst vindt plaats in de plenaire zaal en is openbaar, met livestream en schriftelijk verslag. De commissie is akkoord met de uit te nodigen deskundigen en eventuele plaatsvervangers, en voegt daar nog één naam aan toe. De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 17 april 2018 te houden.

3.
Rondvraag

Het lid Köhler (SP) verzoekt om agendering van de kabinetsreactie op het rapport ‘Opwaarderen – Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving’ van het Rathenau Instituut.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman