Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 13 maart 2018
1.
34797

Fusie Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot Inspectie gezondheidszorg en jeugd

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

De commissie ontvangt graag de aan de Tweede Kamer toegezegde brief over de ontwikkeling van het toezicht in het sociaal domein en verzoekt om agendering van deze brief, die na de zomer verwacht wordt.

2.
Rondvraag

- Het lid De Bruijn-Wezeman (VVD) meldt dat de VVD-fractie nog inbreng heeft bij de Wet uitvoering antidopingbeleid (34543).
- Het lid Van Kesteren (PVV) informeert naar de stand van zaken m.b.t. de publicatie van de gewijzigde Wet op de orgaandonatie (33506).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer