Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 27 maart 2018
1.
Draft Copenhagen Declaration

De commissie bespreekt de Draft Copenhagen Declaration en neemt kennis van de kabinetsappreciatie die zij heden ontvangen heeft. Ze besluit om in schriftelijk overleg te treden met de regering. Inbreng voor een brief kan worden geleverd bij de staf tot uiterlijk vrijdag 30 maart 2018, 10:00 uur, waarna de staf een conceptbriefbrief zal opstellen. De brief wordt dinsdag 3 april 2018 vastgesteld en de regering zal worden verzocht uiterlijk 6 april te reageren.

2.
Algemene Europese Beschouwingen

De commissie bespreekt de Algemene Europese Beschouwingen voor en stemt in met doorgeleiding van de conceptprioriteitenlijst naar de plenaire vergadering, zodat deze kan worden betrokken bij de Algemene Europese Beschouwingen en - desgewenst - aan het einde van het debat kan worden vastgesteld als Europees werkprogramma 2018 van de Eerste Kamer

3.
E170037

Commissiemededeling: Groei en cohesie stimuleren in grensregio's van de EU

De leden van de fractie van de PvdA leveren inbreng voor nader schriftelijk overleg met de regering over de Commissiemededeling groei en cohesie stimuleren in grensregio's van de EU.

4.
Strategie Westelijke Balkan

Commissiemededeling: een geloofwaardig vooruitzicht op toetreding en een grotere EU-betrokkenheid bij de Westelijke Balkan

De commissie besluit om dit agendapunt aan te houden tot 3 april 2018.

5.
COSAC-werkgroep inzake Task Force Timmermans d.d. 26 maart 2018

De commissievoorzitter, Van Apeldoorn (SP), doet mondeling verslag van de bijeenkomst van de COSAC-werkgroep inzake de Task Force Timmermans, die plaatsvond op 26 maart 2018 te Brussel.

6.
Beneluxparlement, voorjaarsessie 23-24 maart 2018

De Voorzitter van het Beneluxparlement, Eerste Kamerlid Postema (PvdA), doet mondeling verslag van de plenaire vergadering die op 23-24 maart 2018 in de Eerste Kamer plaatsvond.
Naar aanleiding van het verslag verzoekt het lid Kox (SP) om op een later moment de betekenis en algemene werking van het Beneluxparlement te bespreken. De commissie stemt ermee in dit onderwerp voor bespreking te agenderen nĂ¡ 10 april 2018.

7.
Mededelingen en informatie

De commissie stemt ermee in om op 22 mei 2018 het halfjaarlijks gezamenlijk overleg te houden met de commissie voor Europese Zaken van de Tweede Kamer.

8.
Rondvraag

Naar aanleiding van de rondvraag meldt het lid Kox (SP) dat in april in de parlementaire assemblee van de Raad van Europa een onderzoeksrapport zal worden besproken over mogelijke corruptie binnen de assemblee. Het rapport zal vervolgens ook worden verspreid onder de parlementen van de lidstaten.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman