Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 3 april 2018
1.
Toezeggingenrappel BZK

Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018

De commissie neemt kennis van het verslag van het schriftelijk overleg met de minister van BZK van 16 maart 2018 inzake halfjaarlijks rappel toezeggingen (34775 VII / 34775 IV, D). Ten aanzien van de daarin genoemde toezeggingen besluit zij als volgt:

T01220: de toezegging staat nog open en de deadline wordt verplaatst naar 15 januari 2019;
T01224: de toezegging staat nog open en de commissie zal de staatssecretaris hierover een brief sturen;
T02321: de toezegging komt elders op de agenda aan de orde;
T02322: de toezegging komt elders op de agenda aan de orde.

2.
Evaluatie justitiële rijkswetten / toezegging T02322

Bespreking evaluatie en gezamenlijke reactie van de regeringen van Aruba, Curacao, Sint Maarten en Nederland

De brief van de minister van Justitie en Veiligheid inzake gezamenlijke Koninkrijksreactie op de evaluatie van de justitiële Rijkswetten (34775 IV, L) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T02322 als voldaan.

3.
T02321

Toezegging Optimaliseren aanbod hoger onderwijs in het Caribisch deel van het Koninkrijk (34.300 IV / CXIX)

De brief van de staatssecretaris van BZK d.d. 15 maart 2018 inzake T02321 (34775 IV / CXIX, K) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T02321 als voldaan.

4.
34773

Gevolgen van de orkaan Irma

De brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 maart 2018 inzake stand van zaken wederopbouw Sint Maarten en overeenkomst Wereldbank (34773, G) wordt voor kennisgeving aangenomen.

5.
Voorbespreking gezamenlijke vergadering commissies Koninkrijksrelaties Eerste en Tweede Kamer

De commissie bespreekt de gezamenlijke vergadering van de commissies Koninkrijksrelaties Eerste en Tweede Kamer voor.

6.
Mededelingen en informatie

De commissie neemt kennis van de termijnbrief met daarop het voorstel Wijziging van de rijkswet tot vaststelling van een zeegrens tussen Curaçao en Bonaire, en tussen Sint Maarten en Saba (34.873 (R2098). De commissie stelt prijs op het houden van een inbrengvergadering ter zake en stelt voor het voorbereidend onderzoek op 15 mei 2018 te houden. Tevens besluit zij het standpunt van Sint Maarten ten aanzien van de vaststelling van de zeegrens na te vragen bij de (waarnemend) gevolmachtigde minister en de Staten.

7.
Rondvraag

Het lid Kok (PVV) vraagt naar de eerste voortgangsrapportage met betrekking tot Sint Eustatius. Onder verwijzing naar toezegging T02531 meldt de staf dat deze uiterlijk 1 juni 2018 verwacht wordt.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman