Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 10 april 2018
1.
34652

Verdere modernisering van de Huurcommissie en introductie van een verhuurderbijdrage

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel op 15 mei 2018 plenair te behandelen.

2.
34349

Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 april 2018 inzake voorstel van wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (34349, D) wordt voor kennisgeving aangenomen.

3.
T01895

Toezegging Beslissingen inzake verlenging melden aan de Kamer (33.797); Wet uitbreiding Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 april 2018 inzake afschrift Eerste Kamer besluit gebiedsaanwijzing Wbmgp gemeente Rotterdam (33797, R) wordt voor kennisgeving aangenomen.

4.
34588

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Defensie van 6 april 2018 inzake reactie raadgevend referendum Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (34588, G) besluit de commissie het debat in de Tweede Kamer van vanmiddag af te wachten alvorens te beslissen over het sturen van een reactie aan de regering. De staf wordt gevraagd het ongecorrigeerde stenogram en een conceptbrief te mailen aan de commissie.

5.
Rondvraag

Op voorstel van het lid Schalk (SGP) besluit de commissie het College van Procureurs-Generaal te vragen een schriftelijke reactie te geven op het wetsvoorstel deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester (34716).

Het lid Koffeman (PvdD) vraagt of het verslag van de expertmeeting over het voorstel Intrekkingswet Wet raadgevend referendum al beschikbaar is. Het concept blijkt nagenoeg gereed te zijn.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman