Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 17 april 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (34.588)

-
Wiv2017

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

De commissie besluit in meerderheid geen voorstel te formuleren voor een verzoek om voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over de inwerkingtreding van de Wiv2017 in relatie tot de Wet raadgevend referendum.

De commissie besluit in meerderheid geen voorstel te doen voor een plenair debat over de brief van de regering van 6 april 2018 inzake de uitslag van het raadgevend referendum over de Wiv2017 (34588, G).

De commissie besluit op 24 april 2018 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 april 2018 in reactie op de brief vanuit de commissie van 12 april 2018 (34588, H).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman