Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 17 april 2018
1.
Planning stelselherziening omgevingsrecht en taakverdeling bewindspersonen BZK en IenW

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 maart 2018 (33118, AF)

De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot 15 mei 2018, in afwachting van de brief aan de Tweede Kamer van de minister van BZK in reactie op de (aangehouden) motie-Ronnes en Van Tongeren (TK 33118, 105) over de Invoeringswet als sluitstuk van het wetgevingstraject.
Ambtelijk zal nagevraagd worden wanneer deze brief aan de Tweede Kamer wordt verzonden.

2.
T02445 - Het oordeel van de Commissie voor de m.e.r. over de aantallen onafhankelijke toetsingen tot dusverre meenemen in de evaluatie

Brief van de minister van I&W van 13 april 2018 in reactie op de brief van 19 maart 2018 (verslag schriftelijk overleg (29383, N)

De commissie besluit de toezegging als openstaand te beschouwen en inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren op 15 mei 2018.

3.
Mededelingen en informatie

De commissie verzoekt om een ambtelijk fiche met betrekking tot het wetsvoorstel Experimenteerwet zelfrijdende auto's (34838).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer