Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 24 april 2018
1.
Evaluatie Jeugdwet

Brief met bijlage van de minister van VWS en de minister voor Rechtsbescherming van 30 januari 2018 (34880, A)

De commissie besluit de bespreking van de brief met de evaluatie van de Jeugdwet (34880, A en bijlage) en de beleidsreactie (onderdeel Programma Zorg voor de Jeugd) uit de brief van 16 april 2018 (34880, B), in afwachting van de behandeling in de Tweede Kamer, aan te houden. Deze onderwerpen zullen in samenhang met de nog te ontvangen reactie op de door de commissie gestelde vragen over de tweede overall rapportage sociaal domein (34775 VII, A en bijlagen) vóór het zomerreces opnieuw worden geagendeerd.

2.
Programma Zorg voor de Jeugd

Brief van de minister van VWS en de minister voor Rechtsbescherming van 16 april 2018 (34880, B)

De commissie bespreekt de brief van 16 april 2018 (onderdeel Moties en toezeggingen) en beschouwt de toezeggingen T01885 en T01889 daarmee als voldaan.

3.
Uitnodiging werkbezoek aan het Programma Gespecificeerde toestemming.

Brief van de minister van VWS en de minister voor Medische Zorg van 19 april 2018 (33509, Z)

De commissie geeft de voorkeur aan een technische briefing over dit onderwerp. Nagegaan wordt of dit tot de mogelijkheden behoort.

4.
Mededelingen en informatie

De commissie stelt voor schriftelijk te informeren naar de stand van zaken van de wetsvoorstellen 33168 (Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg) en 34522 (Verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer