Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 15 mei 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (34.588)

-
34588

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 april 2018 inzake inwerkingtreding Wiv 2017 (34588, J) besluit de commissie op 29 mei 2018 gelegenheid te geven voor inbreng voor nader schriftelijk overleg.

-
34588

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

De commissie besluit bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 25 april 2018 inzake diverse toezeggingen en moties Wiv 2017 (34588, I) aan te houden totdat duidelijk is wat de Tweede Kamer met deze brief doet of heeft gedaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman