Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 15 mei 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E180010 - Commissiemededeling: Een Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie

- Voorstellen Europese Commissie inzake circulaire economie

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van D66 (Prast), SP (Meijer), GroenLinks (Vos), ChristenUnie (Ester) en PvdD (Teunissen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.

De commissies besluiten voorts het door de minister van EZK aan de Tweede Kamer verzonden Eindrapport "Circulaire Economie-, Energie- en Klimaatbeleid (CEEK). Een verkenning naar de samenhang van deze beleidsterreinen die gericht zijn op het verduurzamen van de economie" (TK 32852, 55) te agenderen op 22 mei 2018.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer