Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 15 mei 2018
1.
34 126

Herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken

Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schouwenaar) en PvdA (Fiers). De fractie van het CDA sluit zich aan bij de vragen van de VVD-fractie.

2.
34 235 (R2053)

Goedkeuring Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 5 juni 2018.

3.
34 372

Computercriminaliteit III

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor een plenair debat te houden over het wetsvoorstel op 19 juni 2018.

4.
34 218

Wet continuïteit ondernemingen I

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van SP (Wezel). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

5.
Programma KEI (Kwaliteit en Innovatie rechtspraak)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden in afwachting van het (concept)verslag van de behandeling van het verslag van een algemeen overleg (VAO) over rechtspraak in de Tweede Kamer, die op 16 mei 2018 zal plaatsvinden.

6.
32 891 / 33 451, K

Brief inzake Eindrapport commissie evaluatie herziening gerechtelijke kaart; Wet herziening gerechtelijke kaart

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 29 mei 2018.

7.
32 612, F

Brief inzake Eindevaluatie prejudiciële procedure bij de Hoge Raad; Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad

De commissie besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 15 december 2017, voor kennisgeving aan te nemen.

8.
Wijziging van protocol nr. 3 betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 29 mei 2018.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren