Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 15 mei 2018
1.
34629

Verbeteringen werking Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en van het tuchtrecht

De commissie besluit de procedure aan te houden tot 22 mei 2018.

2.
34543

Wet uitvoering antidopingbeleid

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman) en CDA (Atsma).

3.
Klachtenregimes Wkkgz en Wmo 2015

Verslag schriftelijk overleg (32402 / 33841, X)

De commissie neemt de brief van 24 april jl. in reactie op de brief van 5 april 2018 (32402 / 33841, X) voor kennisgeving aan.

4.
Toezegging T01932 - Periodieke informatie wetten sociaal domein

Brief van de minister BZK, mede namens de minister van VWS, van 9 mei 2018 in reactie op de brieven van 31 januari en 3 maart 2018 (vso 34755 VII /34880, E)

De commissie overweegt in het najaar een beleidsdebat te houden over de (VWS-) wetten sociaal domein. Dit onderwerp zal op 22 mei 2018 ter bespreking worden geagendeerd.

5.
Toezegging T02539 - Dwangmaatregelen GGZ-instellingen

Afschrift brief aan Tweede Kamer inzake openbaar maken dwangmaatregelen ggz, 29 maart 2018 (32399 / 25424, J)

De commissie neemt de brief van 29 maart 2018 voor kennisgeving aan en beschouwt de toezegging daarmee als voldaan.

6.
Besluit privatisering Intravacc

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 2 mei 2018 (34951, A / 1)

Inbreng voor schriftelijk overleg op basis van artikel 4.7, tweede lid, Comptabiliteitswet 2016 wordt vóór vrijdag 18 mei a.s. geleverd door het lid Prast (D66). De conceptbrief wordt op 22 mei 2018 ter bespreking geagendeerd.

7.
Rondvraag

Op verzoek van de commissie is bij het ministerie geïnformeerd of een technische briefing over het Programma Gespecificeerde Toestemming op 12 juni of 3 juli tot de mogelijkheden behoort. Hierop is nog geen reactie ontvangen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer