Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 29 mei 2018
1.
CXXVII

Raming Eerste Kamer 2019

De fracties van D66, GroenLinks en PvdD leveren een gezamenlijke inbreng voor het voorlopig verslag. De fracties van PvdA en ChristenUnie sluiten zich hierbij aan.

2.
34588

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de inwerkingtreding van de Wiv 2017 (EK 34.588, J) wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Lintmeijer) en PvdD (Koffeman).

3.
29362

Modernisering van de overheid

Inbreng voor nader schriftelijk overleg over de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 mei 2018 inzake het interbestuurlijk programma (29362, B) wordt geleverd op 19 juni 2018.

4.
Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake de aansluiting op het distributienet voor gas

De commissie wenst eerst kennis te nemen van de inbreng vanuit de Tweede Kamer inzake het Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake de aansluiting op het distributienet voor gas alvorens zelf te beslissen over het in procedure nemen van het ontwerpbesluit.

5.
33673, D

Toezegging Beschouwing doorberekenen kosten (33.673); Motie-De Graaf (D66) c.s. over een beschouwing omtrent het doorberekenen van kosten van handelingen en diensten in het kader van de uitvoering van de overheidstaak en een aanzet van een afwegingskader; Grondslag voor het doorberekenen van kosten verbonden aan het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 mei 2018 inzake uitvoering motie-De Graaf c.s. (33673, I) wordt voor kennisgeving aangenomen. Toezegging T02108 wordt afgevoerd.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman