Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 5 juni 2018
1.
IPKO, Den Haag 29 mei - 1 juni 2018

De commissie bespreekt het IPKO van afgelopen week na en neemt kennis van de afsprakenlijst en de briefwisseling met de staatssecretaris van BZK inzake het Rijkswetsvoorstel geschillenregeling.

2.
T02531

Toezegging Eerste kwartaalrapportage tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius uiterlijk 1 juni 2018 (34.877)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 12 juni 2018.

3.
T01222

Toezegging De Eerste Kamer zal tweemaal per jaar geïnformeerd worden over de voortgang van de uitvoering van de plannen van aanpak inzake de AMvRB 'Waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint-Maarten' (32.213 (R1903)

De commissie neemt met instemming kennis van het conceptbesluit tot verlenging met 2 jaar van de Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten per 10 augustus 2018.

4.
T01223

Toezegging Bij de evaluatie van de nieuwe staatkundige structuur zullen het stellen van eisen aan nevenfuncties voor functionarissen van instellingen op het gebied van rechtspleging en het gebruik van expertise van Nederlandse inspecties betrokken worden (31.568)

De commissie besluit de toezegging als openstaand te blijven beschouwen en deadline te verschuiven naar 1 januari 2019, in afwachting van de nog te ontvangen evaluatie.

5.
T01235

Toezegging De regering zegt toe bij de evaluatie van de BES-eilanden in het Nederlandse staatsbestel en bij de beoordeling of de LGO-status behouden moet blijven ook de vreemdelingenwetgeving te betrekken (32.282)

De commissie besluit in schriftelijk overleg te treden met de minister van J&V met het verzoek om de toezending van het in het antwoord op het toezeggingenrappel van 23 december 2016 toegezegde rapport van het WODC inzake de evaluatie van de WTU-BES. In afwachting van de toezending aan de Kamer van dat rapport besluit de commissie de toezegging als openstaand te blijven beschouwen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman