Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 5 juni 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (32.402)

-
Thema- / beleidsdebat VWS-wetgeving sociaal domein

De voorbereidingsgroep, bestaande uit enkele leden, concludeert dat een beleidsdebat over VWS-wetgeving sociaal domein op korte termijn niet voor de hand ligt. Voorgesteld wordt om in het najaar, als de kabinetsreactie op de nog te verschijnen evaluatie Wmo 2015/ langdurige zorg beschikbaar is, de VWS-wetgeving sociaal domein opnieuw te agenderen teneinde te bezien of een beleids- of themadebat opportuun is. Tevens wordt voorgesteld om de evaluatie van de Jeugdwet (34880, A en B) opnieuw te agenderen, nadat de Tweede Kamer hierover gedebatteerd heeft. De commissie neemt deze voorstellen over.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer