Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 26 juni 2018
1.
34902

Incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 11 september 2018 te houden.

2.
34854

Intrekking van de Wet raadgevend referendum

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van PVV (Van Hattem), PvdD (Koffeman) en 50PLUS (Nagel). Bij ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk vrijdagmiddag 29 juni 2018, 17.00 uur acht de commissie het wetsvoorstel gereed voor plenaire behandeling op 3 juli 2018.

3.
33258/34105, I

Motie-Bikker (ChristenUnie) c.s. over wettelijke benadelingsbescherming van personen die anders dan uit dienstbetrekking arbeid verrichten of hebben verricht; Initiatiefvoorstel-Van Raak, Fokke, Koşer Kaya, Voortman, Segers, Thieme en Klein Wet Huis voor klokkenluiders

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 juni 2018 inzake Huis voor klokkenluiders (33258/34105, R) wordt voor kennisgeving aangenomen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman