Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 26 juni 2018
1.
34889

Verwerking persoonsgegevens ter voorkoming, het onderzoek, de opsporing en vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 3 juli 2018 te houden.

2.
34032

Bronbescherming in strafzaken

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

3.
34746

Versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 3 juli 2018.

4.
32891 / 33451, K

Brief inzake Eindrapport commissie evaluatie herziening gerechtelijke kaart; Wet herziening gerechtelijke kaart

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 3 juli 2018.

5.
34775 VI, X

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming over het halfjaarlijks rappel toezeggingen die aan de Eerste Kamer zijn gedaan; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2018

De commissie besluit de bespreking van de reactie op het toezeggingenrappel aan te houden tot 3 juli 2018.

6.
34775 VI. W

Brief van de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming over het nader rapport over de verhouding tussen de sanctiestelsels in het bestuursrecht en het strafrecht; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2018

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van VVD (Van de Ven) en PvdA (Vlietstra). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

7.
34775 VI, Y

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over de meerjarenagenda slachtofferbeleid; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2018

De commissie besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 18 juni 2018, voor kennisgeving aan te nemen.

8.
34471 / 33996, C

Uitwerking Regeerakkoord over kansspelen

De commissie besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 19 juni 2018, voor kennisgeving aan te nemen.

9.
Mededelingen en informatie

De commissie besluit de evaluatie van de Politiewet 2012 opnieuw te agenderen ter bespreking op 10 juli 2018, in verband met het rondetafelgesprek over de evaluatie dat op 4 juli 2018 plaatsvindt in de Tweede Kamer.

De commissie neemt het rapport “ evaluatie OM-afdoening” voor kennisgeving aan.

10.
Rondvraag

Het lid Dercksen (PVV) vraagt wanneer de Kamer de memorie van antwoord kan verwachten bij het initiatiefvoorstel-Ten Broeke en Van Helvert Wet ter Bescherming Koopvaardij (34558). De griffier deelt mee dat ambtelijk is vernomen dat de memorie waarschijnlijk na het zomerreces aan de Kamer wordt aangeboden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren